Vrijwaring

Deze website is eigendom van Sioen nv.

Elke bezoeker van deze website heeft kennis genomen van de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Door het bezoeken en het gebruiken van deze website begrijpt, aanvaardt en is de bezoeker wettelijk gebonden aan deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens:

Sioen nv
Fabriekstraat 23
8850 Ardooie

Telefoonnummer: +32 (0)51 740 800
E-mail: info@sioen.com

Bedrijfs BTW registratienummer: BTW BE 0478.652.141

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website (dat wil zeggen tekens, logo's, tekeningen, gegevens, product- en bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen en foto's, enz.) is intellectueel eigendom van Sioen nv of haar rechthoudende derden.

Ontkenning van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Daarom kan de gebruiker deze informatie niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen.

SIOEN nv ziet het als haar verantwoordelijkheid om de gebruiker correcte, accurate en bijgewerkte informatie te verstrekken. Ondanks deze inspanningen kunnen echter nog steeds fouten optreden. Als de informatie op deze website fouten bevat of als specifieke informatie niet beschikbaar is, zal Sioen nv alles in het werk stellen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

SIOEN nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat door het gebruik van de informatie op deze website. Als u onjuiste informatie op deze website opmerkt, neem dan contact op met de beheerder van deze website.

De inhoud van deze website (met inbegrip van de links) kan worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. SIOEN nv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Sioen nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het bezoeken of gebruiken van deze website.

De gebruiker kan SIOEN nv niet aansprakelijk stellen voor de directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of links/hyperlinks op deze website. Dit omvat verliezen, werkonderbrekingen, schade aan programma's of gegevens, schade aan apparatuur of software (deze lijst is niet uitputtend).

Deze website kan hyperlinks bevatten of naar websites of webpagina's van derden verwijzen. Door deze links op onze website te plaatsen, keuren wij niet impliciet de inhoud van deze websites of webpagina's goed. SIOEN nv verklaart expliciet dat het de inhoud of kenmerken van deze websites niet controleert. SIOEN nv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor die inhoud of kenmerken of voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik of de toegang tot die websites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze website, het gebruik van deze website of de hierboven vermelde algemene voorwaarden, worden beslecht door een Belgische rechtbank. Elk geschil met betrekking tot deze website zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge.

Privacybeleid

Privacy van persoonlijke informatie is erg belangrijk voor Sioen nv. De meeste informatie op deze site is toegankelijk zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Het is echter mogelijk dat de gebruiker wordt gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie zal alleen worden gebruikt in het kader van klantenbeheer en nieuwsbrieven, onder andere. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om kosteloos en op verzoek bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van zijn persoonlijke informatie voor direct-marketingdoeleinden. Deze aanvraag dient gericht te worden aan Sioen nv, Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie of per e-mail te worden verzonden naar: info@sioen.com. Uw persoonlijke informatie zal nooit worden doorgegeven aan derden (als dit het geval is, vermelden wij expliciet aan wie deze informatie wordt doorgegeven).

Conform de Belgische wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992, geeft de wet de gebruiker te allen tijde het recht om zijn persoonlijke informatie te inspecteren en te corrigeren. Begeleid door een identiteitsbewijs (kopie ID-kaart), kan de gebruiker ons, Sioen nv (Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie of info@sioen.com) een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek sturen om een ​​schriftelijke mededeling van zijn persoonlijke gegevens te ontvangen. In het geval dat de laatste onnauwkeurigheden bevat, kan de gebruiker verzoeken om deze te corrigeren.

Sioen nv heeft het recht om anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard te verzamelen, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem van de gebruiker of de domeinnaam van de website van waaruit de gebruiker op onze website komt, of via waarvan deze de website verlaat. Dit stelt ons in staat om onze website constant te optimaliseren voor de gebruikers

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. We doen dit om deze site beter aan te passen aan de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker op andere websites te regelen. Met uw internetbrowser kunt u cookies blokkeren, een waarschuwing ontvangen wanneer cookies worden geïnstalleerd of de cookies nadien van uw harde schijf verwijderen. Controleer de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie. Onze verklaring over cookies HIER te vinden.